Regulamin

§ 1. Definicje

W regulaminie zastosowano pojęcia o następujących znaczeniach:

Usługodawca - firma SprzedamSzkodę z siedzibą w Legnicy.

Administrator - osoba lub podmiot zarządzający serwisem internetowym sprzedamszkode.pl.

Serwis - portal internetowy dostępny pod adresem sprzedamszkode.pl

Użytkownik - osoba lub organizacja korzystająca z usług lub zasobów dostępnych na serwisie lub za pośrednictwem Call Center.

Call Center - serwis telefoniczny prowadzony przez usługodawcę.

Konsultant Call Center - pracownik usługodawcy obsługujący Call Center.

Usługi - darmowa usługa pozwalająca użytkownikom porównać oferty zawarte na serwisie.

Polityka prywatności - część regulaminu określająca zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych użytkowników.

§ 2. Postanowienia wstępne

Regulamin niniejszego serwisu internetowego został opracowany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa polskiego. Dotyczy on warunków działalności portalu sprzedamszkode.pl. Określa on prawa i obowiązki użytkowników oraz usługodawcy. Regulamin również mówi o zasadach, rodzaju i zakresie usług, które są dostępne na serwisie oraz poprzez Call Center. Aby korzystać z serwisu, użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem, a korzystanie z niego oznacza zgodę na jego przestrzeganie i zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między usługodawcą a użytkownikiem. W celu korzystania z danej usługi użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zasadami i w zakresie określonym w polityce prywatności. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne odpowiednie akty prawne.

§ 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz jej rozwiązanie

Regulamin i polityka prywatności stanowią integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między SprzedamSzkode, a użytkownikiem. Korzystanie z usług dostępnych na serwisie pod adresem sprzedamszkode.pl wymaga uprzedniej akceptacji regulaminu, w tym polityki prywatności. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w momencie rozpoczęcia korzystania z serwisu i trwa przez cały czas korzystania z niego przez użytkownika. Po zakończeniu sesji na serwisie lub rozmowy z konsultantem Call Center umowa jest automatycznie rozwiązywana. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny. Aby to zrobić, musi powiadomić o tym usługodawcę.

§ 4. Komunikacja Usługodawcy z Użytkownikiem

Usługodawca oferuje kilka sposobów komunikacji z Użytkownikiem, w tym poprzez serwis internetowy, telefon, pocztę elektroniczną i tradycyjną. Użytkownik może skorzystać z infolinii lub wybrać opcję kontaktu przez Call Center za pośrednictwem serwisu. Usługodawca odpowie na kontakt Użytkownika w sposób odpowiedni do sytuacji, np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

§ 5. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

Usługi elektroniczne dostępne są bez przerwy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku Call Center, usługi są dostępne w dniach i godzinach pracy Usługodawcy. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Serwisu. Działanie Serwisu i Call Center może być zakłócone przez przerwy techniczne, takie jak konieczność naprawy lub przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis będzie działał poprawnie, jeśli sprzęt i oprogramowanie Użytkownika nie spełniają określonych w Regulaminie wymogów technicznych. Przerwanie świadczenia usługi może być spowodowane niską jakością połączenia, uszkodzeniem sprzętu telekomunikacyjnego lub komputerowego, przerwami w dostawie energii elektrycznej itp.Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, jeśli zauważy nieprawidłowe korzystanie z niego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowe zawieszenie dostępu do Serwisu, które jest niezbędne do usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń. Działania, które mogą destabilizować lub utrudniać funkcjonowanie Serwisu są zabronione. W razie podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, SprzedamSzkodę zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich czynności. Próba destabilizacji Serwisu jest czynem zabronionym według obowiązującego prawa. W takim przypadku Administrator jest uprawniony do zastosowania odpowiednich środków. Użytkownikom zabrania się dostarczania treści bezprawnych, obraźliwych do Serwisu lub Call Center. Ponadto Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od działań, które mogą naruszyć prywatność innych Użytkowników, utrudniać działanie Serwisu lub działać na szkodę innych Użytkowników i Administratora. Użytkownik powinien przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz obowiązujących w społeczeństwie norm moralnych i etycznych. Podczas korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 6. Prawa własności intelektualnej

Usługodawca informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne niematerialne dobra, które są objęte ochroną praw własności intelektualnej. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób, który narusza przepisy dotyczące praw autorskich, praw rejestracji przemysłowych wzorów, praw ochronnych do znaków towarowych, praw użytkowych wzorów i patentów. Administrator posiada prawa autorskie do zasobów zamieszczonych w Serwisie. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od wykorzystywania treści dostępnych w Serwisie poza dozwolonym użytkiem osobistym. Korzystanie z treści poza tym zakresem wymaga zgody Administratora.

§ 7. Warunki techniczne świadczenia usług

Aby poprawnie korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, Użytkownik musi posiadać odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie, spełniające co najmniej następujące wymagania: przeglądarka Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 37.0 lub nowszej, Chrome w wersji 42.0 lub nowszej, włączona obsługa JavaScript i Cookies. W przypadku korzystania z usług Call Center konieczne jest posiadanie systemu teleinformatycznego umożliwiającego prowadzenie rozmów telefonicznych z funkcją tonowego wybierania numerów. Dane przesyłane za pomocą formularzy elektronicznych znajdujących się w Serwisie są chronione przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). W systemie teleinformatycznym, którego Użytkownik używa, wprowadzane są pliki Cookies.

§ 8. Zasady odpowiedzialności

Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość danych podawanych przez Użytkownika. Nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełnione formularze kontaktowe. Nie ponosi również odpowiedzialności, jeśli Użytkownik umieści w formularzu dane osób trzecich bez ich zgody. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczania treści zgodnych z prawem oraz nieobraźliwych. Usługodawca zabrania dostarczania treści zawierających wirusy lub inne szkodliwe elementy, które mogą spowodować uszkodzenia komputerowych systemów. Ma prawo uniemożliwić dostęp do takich danych i nie odpowiada za powstałe szkody. Jeśli otrzyma informację o bezprawnym charakterze danych, zawiadomi o tym Użytkownika i w razie potrzeby ograniczy dostęp do nich. Jeśli Usługodawca poniesie szkodę z powodu dostarczenia takich treści i danych przez Użytkownika, będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące korzystania z Call Center i Serwisu mogą być składane drogą elektroniczną na adres biuro@sprzedamszkode.pl lub telefonicznie pod numerem 666 742 743. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe Użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji. Zostanie ona rozpatrzona w ciągu 30 dni od jej otrzymania. W przypadku opóźnienia, Usługodawca powiadomi o przyczynach i przewidywanym terminie odpowiedzi. Odpowiedź zostanie wysłana na podany przez składającego reklamację adres e-mail lub adres do korespondencji.

§ 10. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory będą rozpatrywane przez sąd właściwości ogólnej. Komunikacja odbywać się będzie w języku polskim.

§ 11. Wejście w życie regulaminu

Regulamin obowiązuje od 14.12.2022 r. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o nich Użytkowników (np. poprzez wiadomość e-mail). Nie mogą one naruszać praw, jakie Użytkownik nabył na podstawie wcześniejszej wersji Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy zawarte w polityce prywatności serwisu.