carcrash
???

Czy wiesz, że...?

W więk­szo­ści przy­pad­ków fir­my ubez­pie­cze­nio­we za­ni­ża­ją rze­czy­wi­stą kwo­tę od­szko­do­wa­nia za ko­li­zję, bądź wy­pa­dek z OC spraw­cy.Jest to aż 99% przy­pad­ków za­ni­żo­nych od­szko­do­wań. Dzię­ki prze­sła­niu do nas zgło­sze­nia, mo­żesz uzy­kać do­pła­tę do od­szko­dwa­nia, któ­re już otrzy­ma­łeś. Pie­nią­dze prze­le­je­my Ci w cia­gu 24h!

Nie trać cza­su...

Pró­bu­jąc uzy­skać więk­szą kwo­tę od ubez­pie­czy­cie­la może oka­zać się, że zmar­nu­jesz dużo cza­su i pie­nię­dzy, przy czym nie uzy­skasz żad­ne­go efek­tu w po­sta­ci do­dat­ko­wej go­tów­ki. Dla­cze­go tak jest? Po­nie­waż fir­my ubez­pie­cze­nio­we do­brze wie­dzą, że nie po­sia­dasz ar­mii praw­ni­ków oraz wy­star­cza­ją­cej ilo­ści cza­su, aby za­jąć się od­po­wied­nio i pro­fe­sjo­nal­nie Two­ją spra­wą. Dla­te­go w oczach ubez­pie­czy­cie­la z góry bę­dziesz na prze­gra­nej po­zy­cji. Wy­star­czy, że zło­żysz wnio­sek o do­pła­tę do od­szko­do­wa­nia, a my zaj­mie­my się resz­tą.

Mia­łeś szko­dę w cią­gu ostat­nich 3 lat ?

Zro­bi­my dla Cie­bie dar­mo­wą wy­ce­nę, do­wiesz się ile zwro­tu go­tów­ki mo­żesz otrzy­mać.

WORKHOWDOES IT

Jak to dzia­ła...?

1. Ko­li­zja sa­mo­cho­do­wa

2. Kosz­to­rys ubez­pie­czy­cie­la

3. Kon­takt z nami

4. Pod­pi­sa­nie umo­wy

5. Prze­lew w 24h

To bar­dzo pro­ste! Wy­sy­łasz do nas po­trzeb­ne do­ku­men­ty, a my oce­nia­my, ile mo­że­my za­pła­cić za Two­ją szko­dę. Pie­nią­dze otrzy­masz w cią­gu 24 go­dzin od pod­pi­sa­nia umo­wy. Wy­ce­na do­pła­ty do szko­dy jest cał­ko­wi­cie bez­płat­na, więc nic na tym nie tra­cisz. Śred­nia wy­so­kość do­pła­ty to po­nad 2 tys. zł. Moż­li­wość ubie­ga­nia się o od­szko­do­wa­nie wy­no­si do 3 lat, więc je­śli w tym okre­sie mia­łeś ja­kąś szko­dę, skon­tak­tuj się z nami. Je­śli nie je­steś pew­ny, czy na­le­ży Ci się od­szko­do­wa­nie z ty­tu­łu ko­li­zji mo­że­my to spraw­dzić.Prze­sła­ne do nas Two­je dane są cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne, dzię­ki pro­to­ko­ło­wi SSL uży­te­mu na stro­nie.

Odzyskujemy pieniądze między innymi od:
generali
uniqua
pzu
link4
alianz
axa
proama
hdi
warta
liberty-direct
aviva
mtu
nationale
compensa
ergo-hestia
benefia
interrisk
rast
...a także pozostałych ubezpieczycieli

Sta­ty­sty­ki..

0%

Zaniżonych odszkodowań OC/AC

0%

2450 zł średnia dopłat

0%

Zadowolonych klientów

Ile mogę otrzy­mać...?

Wszyst­ko za­le­ży od szko­dy na po­jeź­dzie i wy­li­czeń rze­czo­znaw­cy z ubez­pie­czal­ni, któ­ry osza­co­wał szko­dę. Aby do­kład­nie do­wie­dzieć się ile do­pła­ty za szko­dę z OC spraw­cy mo­żesz otrzy­mać, prze­ślij do nas for­mu­larz zgło­sze­nio­wy. Je­śli nie wiesz ja­kie pli­ki są po­trzeb­ne do oce­nie­nia Two­jej szko­dy, wy­ślij nam swo­je dane kon­tak­to­we, a nasz do­rad­ca skon­tak­tu­je się z Tobą w cią­gu kil­ku mi­nut. Mo­żesz za­dzwo­nić rów­nież oso­bi­ście pod nu­mer 780-158-159 i za­py­tać o szcze­gó­ły. Użyj po­niż­sze­go przy­ci­sku i wy­peł­nij for­mu­larz, aby skon­tak­to­wał się z Tobą nasz do­rad­ca.